El finançament del dèficit creixent del sector públic

09.02.2014 14:18

El finançament del dèficit creixent del sector públic ha determinat una creixent dependència de l'Estat de l'estalvi privat . La creixent utilització del deute públic amb fins de regulació monetària ha determinat que les emissions de deute públic a curt termini tinguin avui dia més pes o importància que en el passat . Tot això ha encoratjat el procés d'innovació financera en aquest camp . Les administracions públiques van ampliar la gamma d'actius financers emesos , i així van néixer els Bons de l'Estat , els Certificats de Dipòsit del Banc d'Espanya, els pagarés del Tresor , els Certificats de Regulació Monetària , etcètera . El nou sistema d'anotacions en compte del deute públic , creat pel Reial Decret 505/1987 , que permet substituir el sempre molest tràfec dels tradicionals títols valors en què es materialitza el deute per simples anotacions en compte en la Central d' Anotacions del Banc d'Espanya , ha constituït una important innovació . La Central d'Anotacions , a la qual només poden accedir els intermediaris financers i les entitats gestores que poden mantenir comptes de tercers dins de les seves comptes oberts en aquesta Central , s'encarrega d'efectuar els assentaments comptables que corresponen a la gestió del deute públic de seus usuaris.

font: economia48